Το e-Hoop επικεντρώνεται στην «ένταξη» .
Σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη, όπου πολλοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες και στυλ μάθησης ή αντιμετωπίζουν διαφορετικές μαθησιακές δυσκολίες, η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο φιλοσοφικό πλαίσιο ένταξης και έναν τρόπο ενοποίησης αντιμετώπισης των "διαφορών", ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή των πολιτών .
H ομάδα του έργου εκτιμά ότι οι καινοτόμες χρήσεις πληροφορικής και τεχνολογίας για σκοπούς δια βίου μάθησης πρέπει να προσδιοριστούν και να εφαρμοστούν για την γενικότερη εκπαίδευση των ατόμων αλλά και των ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού. Ο τρόπος πρέπει να είναι καινοτομικός και να επιδιώκει την ενοποίηση των εκπαιδευόμενων και των ομάδων πληθυσμού όπως:
1. Άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές, συχνά γεωγραφικά απομονωμένα και με ελλιπή μεταφορικά μέσα.
2. Άτομα κοινωνικά και πολιτισμικά αποκλεισμένα, και ειδικότερα αναλφάβητους, ηλικιωμένους, γυναίκες και παιδιά.
3. Άτομα με σωματική αναπηρία
Το εργαλείο θα προσφέρεται δωρεάν και θα είναι ανοικτού κώδικα επιτρέποντας σε κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό να επωφεληθεί από αυτό. Το κάθε άτομο θα μπορεί να μάθει εύκολα σε ένα εξατομικευμένο μαθησιακό περιβάλλον και ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες του.
Ένας κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία του έργου θα είναι η χρήση της πλατφόρμας από τους εκπαιδευτικούς που θα ανεβάζουν μαθησιακό υλικό.
Το τελικό άρα αποτέλεσμα θα είναι ένα εργαλείο που θα υποστηρίζει την εξατομικευμένη ηλεκτρονική μάθηση σε άτομα που κινδυνεύουν να αποκλειστούν από το «eLearning» .
Σημαντικές λειτουργικές πτυχές του εργαλείου θα είναι η προσαρμογή και η παρουσίαση του μαθησιακού υλικού με έναν τρόπο χρήσιμο για τις ομάδες-στόχου. Η μεθοδολογία προνοεί την ταξινόμηση των μαθητών κατανοώντας τις ανάγκες τους μέσω διαφόρων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του προφίλ του κάθε μαθητή.
Οι εκπαιδευτικοί θα επωφεληθούν γνωρίζοντας το προφίλ, τις συγκεκριμένες ανάγκες, όπως και προτιμήσεις του κάθε μαθητή.
Ομοίως, οι μαθητές θα μπορούν να επωφεληθούν έχοντας την επιλογή να προσαρμόσουν την μάθηση τους ανάλογα με τις ανάγκες, ικανότητες ή / και προτιμήσεις τους.
Οι συγκεκριμένοι στόχοι του μαθησιακού περιβάλλοντος είναι:
1. Να παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα εργαλείο εύκολο στη χρήση, ανοικτού κώδικα, δυναμικό, τροποποιήσιμο και επεκτάσιμο, εύκολο να προσαρμοστεί στο δικό τους εκπαιδευτικό υλικό και απαιτήσεις διδασκαλίας.
2. Να επωφεληθεί στον μέγιστο πιθανό βαθμό από ευρυζωνικές τεχνολογίες και τεχνολογίες ανοικτού κώδικα.
3. Να προσελκύσει εκπαιδευτικούς με καινοτόμα εργαλεία και παραδείγματα.
4. Να δημιουργήσει ένα μαθησιακό περιβάλλον ευχάριστο για κάθε μαθητή.
5. Να παρέχει εργαλεία που θα εμψυχώνουν τους μαθητές να συνεχίσουν τη φοίτηση, μειώνοντας ως επακόλουθο τα ποσοστά εγκατάλειψης.
6. Να συνδυάσει διαγνωστικά με εκπαιδευτικά εργαλεία, ικανά να προσαρμόσουν την εκπαίδευση των μαθητών στις ανάγκες και βασικές γνώσεις τους, καθώς και τις πολιτιστικές διαφορές των εκπαιδευομένων.
 

Copyright @ 2014 e-Ηοοp.info